مرکز مشاوره و پاسخگویی

دانش آموخته ممتاز دکترای تخصصی روانشناسی 
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
دانش آموخته ممتاز کارشناسی ارشد یادگیری
مدرس کشوری آزمون‌های وکسلر، استنفورد_بینه، بندرگشتالت، اوزرتسکی و سایر آزمون‌های شناختی
تنها مدرس آزمون دیسلکسی در استان خوزستان
مدرس و برگزار کننده دوره‌های آموزش تخصصی LD و مدیریت رفتار و DISC
پژوهشگر حوزه روانشناسی، آموزش و یادگیری
پژوهشگر ممتاز علوم رفتاری و شناختی
درمانگر مشکلات ویژه یادگیری کودکان